Privacyverklaring AVG


AVG-verklaring

Medisch Pedicure Praktijk Apeldoorn; hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze AVG-verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Er wordt alles gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.

Medisch Pedicure Praktijk Apeldoorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval: 

  • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze AVG-verklaring; 
  • verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is (met uw toestemming) voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
  • op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Medisch Pedicure Praktijk Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze AVG-verklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten worden door Medisch Pedicure Praktijk Apeldoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Administratieve doeleindes, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen uw naw gegevens worden gevraagd. Eventueel uw e-mail en telefoonnummer en/of uw polis nummer indien nodig voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Praktijk Apeldoorn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van zeven jaar.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij (met uw toestemming) aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Bijvoorbeeld het geven van informatie over de behandeling met de gecontracteerde podotherapeut en/of uw huisarts.

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Er worden enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) verstrekt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Er zit een wachtwoordbeleid op de systemen. De systemen worden regelmatig getest op onregelmatigheden.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ik kan u hiervoor vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact opnemen. Als het niet lukt om eruit te komen dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Als u naar aanleiding van deze AVG-verklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Medisch Pedicure Praktijk Apeldoorn
Jean Monnetpark 23
7336 BA Apeldoorntel:         06-51593188
e-mail:    info@mpp-apeldoorn.nl